Туристичка фабрика

1

Област за канцеларија

2

Производствена работилница

3

Автоматско производство

automation

автоматизација

Company interior

Внатрешност на компанијата

Company location

Локација на компанијата